4 Mart 2021 Perşembe
G20 ÇALIŞMA VE İSTİHDAM BAKANLARI TOPLANTISI İÇİN L20 ÖNCELİKLERİ
G20 Çalışma Bakanları, işgücü gelir payı, adil ücret ilkeleri ve küresel tedarik zincirleri de dahil olmak üzere işçi hakları üzerine taahhütlerde bulundu.

Acil eylem olmadığı takdirde, kemer sıkma politikaları ile ateşlenen ve güvencesiz çalışma, yüksek işsizlik ve ekonomik belirsizlikle göze çarpan küresel ekonomi yine kırılgan ve eşitsiz bir iyileşme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Kayıtlı ve kayıt dışı yüz milyonlarca işçi işlerini, çalışma zamanlarını ve gelirlerini kaybettiler. Mali piyasalar yeni yaratılan para sayesinde yükselip reel ekonomi yerine spekülasyondan taraf olan deregülasyondan yararlanırken, işçilerin sadece küçük bir kısmı bunları mali anlamda karşılayabilen ülkeler tarafından temin edilen kurtarma paketlerinden yararlanabildiler. Diğer krizlerde olduğu gibi, COVID 19, kadınlar, gençler, kayıt dışı ekonomi çalışanları ve standart olmayan istihdam biçimlerindeki işçiler de dâhil olmak üzere en düşük ücretli ve savunmasız çalışanları vurdu.

 G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları, G20'nin kurtarma planlarını, adil bir geçiş, tüm çalışanları kapsayan haklar tabanı,  Evrensel Sosyal Koruma, fırsat ve muamele eşitliği,  tüm dışlanan grup ve ulusların dahil edileceği adil bir kalkınma modeli ile birlikte kaliteli ve iklim dostu işler yaratan yeni bir sosyal sözleşmeye dayandırmalıdır.

Bütün ülkelerdeki tüm insanlar için aşılama, test ve tedavilere evrensel erişim pandemiden çıkmanın tek güvenilir yoludur, ilaç firmalarının karları küresel halk sağlığının önüne konulduğu takdirde başarılamaz. İş sağlığı ve güvenliğine önleyici bir yaklaşımın sağlanması çalışan insanları koruyacak ve ekonomik faaliyeti yeniden başlatacaktır.

G20 Çalışma Bakanları, işgücü gelir payı, adil ücret ilkeleri ve küresel tedarik zincirleri de dahil olmak üzere işçi hakları üzerine taahhütlerde bulundu. Bakanlardan, pandemi ve etkisini dikkate alarak, bu geçmiş taahhütleri gözden kaçırmamaları, ILO Yüzüncü Yıl Deklarasyonunda belirtilen evrensel işçi koruma tabanı ile uyumlu kapsayıcı işgücü piyasası oluşturmaları, temel haklar ve iş sağlığı ve güvenliği unsurlarına önem göstermeleri çağrısında bulunuyoruz.  Sosyal diyalog ve toplu pazarlık iyileşmenin merkezinde insan merkezli bir çalışma organizasyonunun sağlanması açısından son derece önemlidir.

G20 Çalışma Bakanlarına geçmiş taahhütlerini yerine getirme ve 2020 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantı Beyannamesi Ek 1'in ("COVID 19'un İşgücü Piyasaları Üzerindeki Etkisini Önlemek için Önlemler”) hedeflerine ulaşma çabalarını artırma çağrısında bulunuyoruz.

Öncelikli olarak acilen;

• İş sağlığı ve güvenliğini işte temel bir hak haline getirerek, COVID-19'u bir meslek hastalığı olarak tanıyarak ve ön saflardaki çalışanlardan başlayarak aşılama ve toplu testler temin ederek işçilerin korumasını iyileştirin.

G20 İstihdam Çalışma Grubu ve Çalışma ve İstihdam Bakanları aşağıdakileri gerçekleştirmek için G20 Finans yolu ile ortaklaşa faaliyete geçmeli ve,

• Ulusal hükümetlerin evrensel sosyal korumayı sağlamaları, uluslararası vergiden kaçınma uygulamalarını sona erdirmeleri, asgari kurumlar vergisi oranı, aşırı servetin yükselmesini engellemek için vergilendirme, finansal işlem vergileri, dijital ekonominin efektif vergilendirilmesi ve servet vergileri gibi aşamalı vergilendirme önlemlerini desteklemeleri için gerekli mali alanı yaratmalarını sağlamak amacıyla yerel gelir seferberliğini desteklemelidir,

• katkı sistemleri de dahil olmak üzere sosyal koruma sistemlerini güçlendirmeli, ruh sağlığı, yaşlı bakımı, erken çocukluk eğitimi, çocuk bakımı ve diğer sosyal bakım hizmetleri dahil olmak üzere ücretsiz ve evrensel sağlık ve bakım hizmetlerini desteklemelidir,

• Borç azaltma ve silme işlemleri için uluslararası çabaları desteklemeli ve dünyanın en az gelişmiş ülkelerinde evrensel sosyal korumayı desteklemek için bir Küresel Sosyal Koruma Fonu oluşturarak küresel dayanışma göstermelidir.

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı, evrensel olarak erişilebilir, kaliteli eğitimin teşvik edilmesi ve işgücünün dijital ekonomi ve sıfır karbon ekonomisine adil geçiş için hazırlanması amacıyla aşağıdaki hususları yerine getirmelidir;

• Sosyal diyalog ve istihdam önlemleri yoluyla Paris Anlaşması ve 2030 Gündemi ile uyumlu iklim değişikliği politikaları için daha yüksek istekliliği kolaylaştırmak ve sürdürülebilir finans konusunda koordineli G20 eylemi de dahil olmak üzere başarılı bir COP26 (26. BM İklim Değişikliği Konferansı) için çalışmak;

• Sektörel dönüşümleri ve geçişleri önceden tahmin etmek ve istihdam düzeylerini geri kazanmak ve ekonomiyi yeniden başlatmak için cömert iş yaratma planlarını koordine etme amaçlı bir endüstriyel politika çerçevesi benimsemek - asgari geçim ücretleri ile desteklenen kaliteli, iklim dostu işlerin yaratılmasına vurgu yapmak,

 • işgücü piyasasında artan esnekleşmenin yol açtığı ve ücretlerin aşağı yönde baskılanmasını önleyen aktif işgücü piyasası politikalarını desteklemek;

• Özellikle gençlik ve çıraklıklara odaklanarak kaliteli kamu eğitimine, mesleki ve yetişkin eğitimine yatırım yapmak ve yeni beceriler oluşturmak ve sosyal ortaklarla birlikte herkes için yaşam boyu öğrenmeyi sağlamak için iddialı bir gündem uygulamak;

*Çalışan verilerinin şeffaflığını, korumasını ve sahipliğini güçlendirmek için işyerinin dijitalleşmesini düzenlemek, gözetim ve izleme konusunda yönetişim sağlamak ve teknolojiden elde edilen verimlilik kazançlarının eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için stratejik kararların alınmasında çalışanlara ses vermek, uzaktan çalışma koşullarını ve standartlarını düşüren çalışma rejimlerini engellemek,

Cinsiyet eşitliği ile ilgili olarak Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı geçmiş taahhütlerini yerine getirmek için yenilenen eylemlerle harekete geçmelidir, bu eylemler;

 • ILO'nun kadınlar ve erkekler arasında “eşit değerde işe eşit ücret” ilkesinin uygulanmasını yasallaştırmak, izlemek ve yürürlüğe koymak ve işyerinde şiddeti ortadan kaldırmak için ILO’nun 190 Sayılı Sözleşmesi'ni onaylamak;

• sağlık ve bakım alanında kamu yatırımını artırmak, bakım işlerinin resmileştirilmesini desteklemek ve sağlık ve bakım sektörlerinde iş kalitesini sağlamak;

• Yatay ve dikey mesleki ayrımcılığın ele alınması, algoritmik ayrımcılığın ele alınması da dahil olmak üzere eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması;

• Brisbane 25-25 Hedeflerine ve Antalya G20 Gençlik Hedeflerine ulaşmak ve bu hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemek için kullanılan hem niteliksel hem de niceliksel göstergelerin kapsamını genişletmek ve,

• Göçmen işçilerin eşit muameleden yararlanmasını sağlamak için geçmiş taahhütlerini yerine getirmek.

Bu öncelikler, kapsayıcı büyümeyi ve paylaşılan refahı destekleyen çok taraflı reformun merkezi olmalıdır.

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara